obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 
JEDÁLEŇ 
 
   ŠKD     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Internetová žiacka knížka
 _______________________________________________________________________________

 
 
Základné prevádzkové podmienky ZŠ s MŠ Bojnice počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19 
Aktualizované 25.10.2020 
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ z 23.októbra 2020 bude organizovaný výchovno-vzdelávací proces od 26.10.2020 nasledovne: 
  
Žiaci 1. stupňa (1.- 4. ročník)sa učia prezenčne v škole podľa rozvrhu hodín. 
Vyučovanie pre žiakov 1.stupňa je povinné. 
  
Žiaci 2. stupňa (5.- 9. ročník) sa učia dištančne podľa rozvrhu hodín. 
Na komunikáciu učiteľov so žiakmi sa bude používať portál www.bezkriedy.sk  a na online vzdelávanie program ZOOM.  
Nedostupnosť žiaka zistená už realizovaným prieskumom sa bude riešiť individuálnou formou.  
V prípade, že žiak z dôvodu ochorenia alebo iného závažného dôvodu sa nemôže zúčastniť dištančného vzdelávania, je povinný zákonný zástupca túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi. 
Prosíme rodičov, aby na komunikáciu s učiteľmi nepoužívali žiacke prístupy (login, heslo). 
  
ŠKD bude v prevádzke ako doteraz.  
  
Stravovanie v ŠJ je zabezpečené pre žiakov 1. stupňa. 
V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní, je rodič povinný ho odhlásiť zo stravy. 
 
Žiaci 5. - 9. ročníka budú všetci odhlásení z obedov v ŠJ v termíne od 26.10.2020 - do odvolania  
 
Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.  
 
Všetci žiaci vstupujú do školy s rúškom a pri vchode sa vykonáva ranný filter a dezinfikujú ruky ! 
  
Nosenie rúšok je povinné pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch  (aj v triedach) s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. 
  
Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. 
  
 
 
Povinnosti zákonného zástupcu počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19  
Zákonný zástupca :  
-         zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR) 
-         zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky 
-         dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021 
-         po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 
-         v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy 
 
V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:    
-      podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)    
-      ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)    
predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.  
 
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  
 
Dokumenty na stiahnutie :
i-doc2.gif
i-pdf.gif
i-doc2.gif
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
OZNAMY 
Vedenie školy oznamuje, že budovy školy budú v čase od 8,00 – 13,30 hod. uzamknuté. Vstup v tomto čase bude možný len hlavným vchodom od ulice Školská. Pre vstup do budovy použite zvonček umiestnený pri vchodových dverách vľavo, prípadne zatelefonujte na telefónne čísla uvedené na dverách.   
 
 
Vedenie školy oznamuje, že vstupná brána do areálu školy od ulice Sama Chalupku bude otvorená v čase od 7,30 – 16,30 hod.  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 Základná škola sa nachádza v blízkosti centra mesta Bojnice  
Má tri pavilóny spojené chodbami a átriami uprostred areálu plného zelene.   

img_7424.jpgimg_7417.jpg
Naša škola je IT akadémia partner
itakademia.jpg
 
Žiakom škola poskytuje: 
-     komplexne zrekonštruované priestory školy     
-     19 kmeňových tried
-     14 učební vybavených interaktívnymi tabuľami
-     1 učebňa vybavenú tabletmi
-     4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet
-     2 centrálne šatne
-     odborná učebňa fyzika - chémia vybavená dataprojektorom a vizualizérom
-     2 dielne - kovo a drevo vybavené dataprojektorom a počítačom
-     jazyková učebňa s notebookmi s jazykovým softvérom a interaktívnym e-beam systémom
 
-     osobitné priestory pre tri oddelenia ŠKD
-     učiteľské kabinety
-     zborovňa vybavená PC a kopírkou
-     školská knižnica spojená so školskou kuchynkou
-     školský bufet
-     tělocvična, fitnes tělocvična a outdoorové ihrisko
 
-     priestranný areál s ihriskami a altánkom 
  
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-     výučbu AJ, informatickej výchovy, športovo-pohybovej výchovy    
-     výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 a Testovanie5 
-           zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgimg_9272.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web